TIP: Kijk ook naar kwalitatieve criteria bij het evalueren

Bij het evalueren en beoordelen van (outreachende) projecten wil men graag een zicht krijgen op het bereik, op het aantal geplande activiteiten, op het aantal doorverwijzingen,… We willen het belang van deze kwantitatieve elementen zeker niet ontkennen. Ze geven een eerste zicht op wat een project bereikt en ze zijn meetbaar. We geven organisaties en werkers ook de raad om deze zaken goed te documenteren en bij te houden.

Toch willen we er de aandacht op vestigen dat deze cijfers niet het hele verhaal brengen. Het is belangrijk om ook te kijken naar meer kwalitatieve elementen. Heel wat resultaten van sociale projecten laten zich niet in cijfers vatten. Zaken zoals de mate waarin het leven van gasten verbeterd is dankzij het contact met de outreachende werker, zijn erg moeilijk meetbaar te maken. De mate waarin de aanwezigheid van een outreachende werker bijdraagt aan een groter veiligheidsgevoel, een grotere tevredenheid bij de doelgroep of verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt zijn niet kwantitatief meetbaar te maken.

Daarnaast kunnen te hoge kwantitatieve eisen vanuit het beleid er voor zorgen dat de kwaliteit van een project of werking erop achteruit gaat.  Wie bijvoorbeeld verplicht wordt om op jaarbasis een te hoog aantal mensen te begeleiden, gaat zijn/haar tijd strikt moeten verdelen en kan zich niet veroorloven om op het tempo van de gasten zelf te werken. Dit gaat ten koste van presentie in de leefwereld, diepgang in gesprekken, langdurige begeleidingsprocessen, samen plezier maken,… Kortom, op deze manier wordt de druk verhoogd op mensen die doorgaans nood hebben aan minder druk.

We raden dus aan om naast de (haalbare) cijfers ook het kwalitatief aspect mee in rekening te nemen. Zaken zoals getuigenissen van de doelgroep, verhalen uit het concrete werkveld of filmpjes kunnen deze kwalitatieve dimensie tastbaarder maken. Een subsidiërende overheid kan expliciet vragen naar deze elementen in aanvulling op de cijfergegevens, dit kan een duidelijker en dieper beeld geven van het project of de organisatie.

thema